.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu Infromacje - ENERGA-Operator SA  >  Ogłoszenie Zarządu ENERGA–OPERATOR SA o wypłacie d...

Ogłoszenie Zarządu ENERGA–OPERATOR SA o wypłacie dywidendy

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


Data publikacji: 15-03-2013

Zarząd ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA - OPERATOR  SA w dniu 14 marca 2013 roku podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok w wysokości 312.761.244,19 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 307.683.714,00 zł, tj. 0,51 zł na akcję,
 2. uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w Księdze Akcyjnej w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 14 marca 2013 roku (dzień dywidendy),
 3. termin wypłaty dywidendy określony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA - OPERATOR SA,  ustala się od dnia 28 marca 2013 roku.

Wypłata dywidendy dla:

 1. akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi dokonywana będzie za pośrednictwem Spółki,
 2. pozostałych akcjonariuszy nastąpi za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (CDM Pekao SA) gotówką w Punkach Obsługi Klientów CDM Pekao SA (POK), bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości do dowolnego POK na terenie całego kraju od dnia:

 • ukazania się niniejszego ogłoszenia i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza,
 • 28 marca 2013 roku i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy gotówką w POK.

Wykaz POK jest dostępny na stronach internetowych: www.energa-operator.pl i www.cdmpekao.com.pl

 

Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie kraju bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

 

Akcjonariusze, którzy złożyli dyspozycje wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010 i 2011 przelewem na rachunek bankowy nie składają ponownie dyspozycji. Dywidenda z zysku za rok 2012 zostanie przelana na przekazany numer rachunku bankowego akcjonariusza. Akcjonariusze, których numer rachunku bankowego uległ zmianie są zobowiązani do jego niezwłocznej aktualizacji w dowolnym POK. W przeciwnym razie dywidenda zostanie przelana na numer rachunku bankowego akcjonariusza znajdujący się w bazie uprawnionych do dywidendy od akcji ENERGA-OPERATOR SA, posiadanej przez CDM Pekao SA.

 

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza do dnia 27 marca 2013  roku powoduje dokonanie wypłaty dywidendy w dniu 28 marca 2013 roku.
Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie całego kraju możliwe będzie w terminie do dnia 24 marca 2016 roku.

 

Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie bądź przez pracownika CDM Pekao SA, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 

Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy odbiorze dywidendy m.in. akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

 

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia 20 marca 2013 roku na adres: ENERGA - OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (Kierownik Biura Zarządu) aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Ponadto informujemy, iż akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach przychodów uzyskanych z tytułu dywidend oraz kwoty pobranego podatku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. w dowolnym POK na terenie kraju,
 2. pod numerami telefonów CDM Pekao SA:
  0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
  +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych,
 3. w ENERGA - OPERATOR SA – pod numerem telefonu +48 58 77 88 015,
 4. na stronach internetowych: www.energa-operator.pl i www.cdmpekao.com.pl

Zarząd ENERGA - OPERATOR SA            

Do pobrania:
Informacje o dokumencie
Utworzył: Jarosław Kizło
Opublikował: Jarosław Kizło,   data: 15-03-2013
Liczba odwiedzin strony: 5098

Powrót do listy

Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
15-03-2013Jarosław KizłoUtworzenie dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.