.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
.
.
Zarząd
.
.
.
Rada Nadzorcza
.
.
.
Walne Zgromadzenie
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Władze  > Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Wersja do wydruku  Wersja do wydrukuW skład Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA wchodzą:

 • Robert Harasimiuk – Przewodniczący RN
 • Andrzej Stepnowski – Wiceprzewodniczący RN
 • Agnieszka Biernat-Wiatrak - Sekretarz RN
 • Paweł Kit - Członek RN
 • Janusz Kołakowski - Członek RN
 • Michał Stróżyk - Członek RN
 • Janusz Jakub Szurski - Członek RN
 

§19. [Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej]   

 1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

  (1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

  (2) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz opiniowanie tych planów,

  (3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,  

  (4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z obowiązujących przepisów albo z uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,

  (5) ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, 

  (6) udzielanie Zarządowi zgody na:

  (a) rozporządzanie prawami lub zaciąganie zobowiązań, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych – o wartości przekraczającej 1.500.000 złotych, nie wyższej jednak, niż 5.000.000 złotych, z wyłączeniem jednak (i) czynności prawnych lub uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, (ii) czynności prawnych dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne, (iii) czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA oraz (iv) czynności, dla których – bez względu na ich wartość – przewidziana jest kompetencja Walnego Zgromadzenia,

  (b) zawarcie przez Spółkę: 
   - umowy darowizny lub zwolnienia z długu, 
   - jakiejkolwiek umowy niezwiązanej z przedmiotem określonej w Statucie działalności gospodarczej Spółki, o wartości przekraczającej równowartość 5.000 euro w złotych, 

  (c) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,  

  (7) udzielenie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,

  (8) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, przy czym zasady te określane są indywidualnie dla każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach określonych w ust. 1 pkt (6) oraz w pkt (7) wymaga uzasadnienia na piśmie. 

§ 20. [Opinia Rady Nadzorczej]  

Niezależnie od innych obowiązków, ciążących na Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest zobowiązana opiniować sprawy, które są przedmiotem wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia.


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 30-11-2017
Liczba odwiedzin strony: 27728


Zobacz również:
Więcej  Zarząd
Więcej  Rada Nadzorcza
Więcej  Walne Zgromadzenie
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
30-11-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
13-10-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
05-10-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
25-08-2017Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
11-07-2017Małgorzata SmoligaModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.