.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działania
.
Przedmiot działania
.
Władze
.
Władze
.
.
.
Zarząd
.
.
.
Rada Nadzorcza
.
.
.
Walne Zgromadzenie
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Majątek
.
Majątek
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Władze  > Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku


Kompetencje Walnego Zgromadzenia reguluje Statut ENERGA-OPERATOR SA.

 

§25. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]  

 1. Niezależnie od innych spraw, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również następujące sprawy:

  (1) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego ust. 1, zaciągnięcie zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenie przez Spółkę prawem, w tym w szczególności nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, z wyłączeniem jednak (i) czynności prawnych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne oraz (ii) czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA,

  (2) wykonywanie czynności prawnych lub podejmowanie uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną których wartość przekracza równowartość 5.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem jednak czynności prawnych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne, 

  (3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, połączenie Spółki z inną spółką,

  (4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od wartości czynności,

  (5) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń, niezależnie od wartości tych zobowiązań lub zabezpieczeń, 

  (6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, niezależnie od jej wartości,

  (7) zawiązanie przez Spółkę spółki,

  (8) objęcie albo  nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, z wyjątkiem sytuacji, w której objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych, 

  (9) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, 

  (10) przesunięcie dnia dywidendy,

  (11) emisja obligacji każdego rodzaju, niezależnie od wartości czynności,

  (12) z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt (5) i § 27 ust. 3 Statutu, ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

  (13) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

  (14) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

  (15) użycie kapitału zapasowego.

 2. Wyjątki, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, są wyłączone spod obowiązku uzyskiwania zgody organów Spółki, bez względu na wartość czynności.

 3. Ponadto, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w stosunku do których Spółka występuje w stosunku dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:

  (1) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym – o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, z wyłączeniem czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA, z zastrzeżeniem pkt 2,

  (2) wykonywania czynności prawnych lub podejmowania uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 euro w złotych, 

  (3) zaciągania zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz ustanawianie zabezpieczeń, w tym na majątku spółki, o wartości zastrzeżonej dla zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń tych spółek, 

  (4) zmiany statutu lub umowy spółki,

  (5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

  (6) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

  (7) zawiązania nowej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów w innej spółce,

  (8) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości zastrzeżonej dla zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń tych spółek, 

  (9) emisji obligacji,

  (10) rozwiązania i likwidacji spółki.

 4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

 5. Sprawy, stanowiące przedmiot wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane, na piśmie, przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawie, w której Rada Nadzorcza wyraziła swoje stanowisko w innej postaci niż opinia, a także w sprawie przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia ENERGA-OPERATOR SA (format pdf - 223KB)

 


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 03-03-2014
Liczba odwiedzin strony: 12058


Zobacz również:
Więcej  Zarząd
Więcej  Rada Nadzorcza
Więcej  Walne Zgromadzenie
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
03-03-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
14-09-2010Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
02-12-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
09-11-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
12-01-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.