.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku

Kapitał zakładowy

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 356 110 400,00 (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów sto dziesięć tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na 135 611 040 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterdzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, następujących serii:
  1)    serii AA o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 79372176;
  2)    serii BB o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 42738864;
  3)    serii CC o numerach od nr CC 0000001 do nr CC 8775000;
  4)    serii DD o numerach od nr DD 0000001 do nr DD 4725000.

 2. Akcje serii AA oraz serii CC są akcjami zwykłymi.

 3. Akcje serii BB oraz serii DD są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zbycia akcji przez ENERGA SA uprzywilejowanie wygasa, chyba że nabywcą jest podmiot w stosunku do którego ENERGA SA jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

 4. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.

 5. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim, innym aniżeli podmioty w stosunku do których ENERGA SA jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

 6. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji.

 7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

 8. Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki.

Umorzenie akcji

 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

 2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie umorzeniu akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, podjętej w trybie zmiany Statutu.

 3. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

 

Zestawienie spółek zależnych spółki ENERGA-OPERATOR SA- stan na 2.10.2018 r.

 

 

Lp.

Nazwa spółki

Udział ENERGA - OPERATOR SA w kapitale zakładowym[%]

Udział spółek zależnych ENERGA - OPERATOR SA w kapitale zakładowym [%]

1

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetycznego Sp. z o.o.

100,00

0,00


Informacje o dokumencie
Utworzył: Wojciech Jaworski , data: 04-07-2007
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 23-12-2019
Liczba odwiedzin strony: 55916
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
23-12-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
19-10-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-07-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
28-05-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
16-02-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.