.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
.
.
Zarząd
.
.
.
Rada Nadzorcza
.
.
.
Walne Zgromadzenie
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Organy spółki  > Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Wersja do wydruku  Wersja do wydrukuW skład Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA wchodzą

 • Janusz Jakub Szurski - Przewodniczący RN
 • Andrzej Stepnowski - Wiceprzewodniczący RN
 • Agnieszka Biernat-Wiatrak - Sekretarz RN
 • Rafał Dąbrowski
 • Wioletta Kandziak
 • Danuta Makowska
 

[Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej]

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
 2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
  1. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  2. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz opiniowanie tych planów;
  3. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  4. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z obowiązujących przepisów albo z uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
  5. ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu;
  6. udzielanie Zarządowi zgody na:


   a) zawarcie umowy rozporządzającej prawami lub zaciąganie zobowiązań, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych – o wartości przekraczającej 1.500.000 złotych, nie wyższej jednak niż 5.000.000 złotych, z wyłączeniem jednak (i) czynności prawnych lub uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, (ii) czynności prawnych dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, (iii) czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA oraz (iv) czynności, dla których – bez względu na ich wartość – przewidziana jest kompetencja Walnego Zgromadzenia,


   a1) dokonywanie czynności prawnych związanych z zakupem energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią, jak i na potrzeby własne Spółki – bez względu na ich wartość,


   b) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,


   c) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej równowartość 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,


   d)zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,


   e) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. d,


   f) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,


   g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,


   h) utworzenie i zlikwidowanie oddziału Spółki;

  7. udzielenie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
  8. ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, przy czym zasady te określane są indywidualnie dla każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach określonych w ust. 2 pkt 6 lit. a, b, c  oraz pkt 7 wymaga uzasadnienia na piśmie.

Opinia Rady Nadzorczej

 1. Niezależnie od innych obowiązków, ciążących na Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest zobowiązana opiniować sprawy, które są przedmiotem wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

 2. Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 26-05-2020
Liczba odwiedzin strony: 34764


Zobacz również:
Więcej  Zarząd
Więcej  Rada Nadzorcza
Więcej  Walne Zgromadzenie
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
26-05-2020Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-04-2020Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-03-2020Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
23-12-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
04-09-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.