.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku

 

 

1) Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest:

 1. przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z);
 2. dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z);
 3. produkcja narzędzi (25.73.Z);
 4. produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);
 5. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z);
 6. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);
 7. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);
 8. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z);
 9. produkcja zegarków i zegarów (26.52.Z);
 10. przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z);
 11. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);
 12. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
 13. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
 14. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
 15. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);
 16. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z);
 17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
 18. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);
 19. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z);
 20. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 21. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
 22. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
 23. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
 24. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
 25. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 26. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
 27. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 28. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 29. działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);
 30. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 31. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
 32. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
 34. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 35. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
 36. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 37. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);
 38. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
 39. naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.12.Z);
 40. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
 41. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
 42. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
 43. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z).

 

2) Spółce wolno ubiegać się o wyznaczenie jej – w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  („ustawa Prawo energetyczne”). 

3) W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:

1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a ustawy Prawo energetyczne lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne zajmującego się przesyłaniem, produkcją wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w tym zakresie;

2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką mają zapewnioną możliwość niezależnego działania;

3) Spółka ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej;

4) organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać Spółce poleceń dotyczących jej bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.

 


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 23-12-2019
Liczba odwiedzin strony: 112656
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
23-12-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
16-02-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
06-05-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
06-05-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-03-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.