.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy i akcje
.
Kapitał zakładowy i akcje
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) przesyłanie energii elektrycznej;
  2) dystrybucja energii elektrycznej;
  3) produkcja narzędzi;
  4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  5) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
  6) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
  7) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
  8) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
  9) produkcja zegarków i zegarów;
  10) przygotowanie terenu pod budowę;
  11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  12) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
  13) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
  14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  15) wykonywanie instalacji elektrycznych;
  16) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  17) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  18) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
  20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  23) działalność związana z oprogramowaniem;
  24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  26) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  28) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  29) działalność centrów telefonicznych (call center);
  30) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  31) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  32) pozostałe badania i analizy techniczne;
  33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  35) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  36) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  37) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
  38) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  39) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
  40) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  41) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
  42) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  43) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.


 2. Spółce wolno ubiegać się o wyznaczenie jej – w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne („ustawa Prawo energetyczne”).

 3. W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:
  1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a ustawy Prawo energetyczne lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne zajmującego się przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w tym zakresie;
  2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką mają zapewnioną możliwość niezależnego działania;
  3) Spółka ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej;
  4) organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać Spółce poleceń dotyczących jej bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.

 4. W przypadku gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

 5. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1.


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 30-10-2020
Liczba odwiedzin strony: 114668
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
30-10-2020Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
23-12-2019Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
16-02-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
06-05-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
06-05-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.