.
..
Strona główna  Strona Główna
.
Mapa strony Mapa strony  Kontakt Kontakt
   
.
Strona głównaENERGA-OPERATOR SABiuletyn Informacji Publicznej
...
.
.
O firmie
.
O firmie
.
Status prawny
.
Status prawny
.
Przedmiot działalności spółki
.
Przedmiot działalności spółki
.
Organy spółki
.
Organy spółki
.
.
.
Zarząd
.
.
.
Rada Nadzorcza
.
.
.
Walne Zgromadzenie
.
Oddziały
.
Oddziały
.
Kapitał zakładowy
.
Kapitał zakładowy
.
Informacje
.
Informacje
.
Zamówienia
.
Zamówienia
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Statut ENERGA-OPERATOR SA
.
Rejestry i archiwa
.
Rejestry i archiwa
.
.
Informacje Lokalne
.Zamówienia
.Dane kontaktowe
.Taryfa dla energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR SA
.
.
.

W3C WAI-A WCAG 1.0

Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Serwis zgodny z dyrektywą eEurope2002

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

.
.
ENERGA-OPERATOR SA.Gdańsk.Kalisz.Koszalin.Olsztyn.Płock.Toruń.
.
.
Ścieżka dokumentu ENERGA-OPERATOR SA  >  Organy spółki  > Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Wersja do wydruku  Wersja do wydruku

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 1. Niezależnie od innych spraw, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają również następujące sprawy:

  1. z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego ust. 1, zaciągnięcie zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenie przez Spółkę prawem, w tym w szczególności nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, z wyłączeniem jednak (i) czynności prawnych realizowanych w ramach inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne oraz (ii) czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA;

  2. wykonywanie czynności prawnych lub podejmowanie uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną, których wartość przekracza równowartość 5 000 000 euro w złotych, z wyłączeniem jednak czynności prawnych realizowanych w ramach inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne;

  3. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, połączenie Spółki z inną spółką;

  4. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od wartości czynności;

  5. zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń, niezależnie od wartości tych zobowiązań lub zabezpieczeń;

  6. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, niezależnie od jej wartości;

  7. zawiązanie przez Spółkę spółki, fundacji, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej;

  8. objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce;

  9. zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach;

  10. przesunięcie dnia dywidendy;

  11. emisja obligacji każdego rodzaju, niezależnie od wartości czynności;

  12. z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 5 i § 19 ust. 3 Statutu, ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

  13. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;

  14. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;

  15. użycie kapitału zapasowego;

  16. wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w stosunku do których Spółka występuje w stosunku dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
   a)    zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym – o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, z wyłączeniem czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA, z zastrzeżeniem lit. b,
   b)    wykonywania czynności prawnych lub podejmowania uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 euro w złotych,
   c)    zaciągania zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz ustanawianie zabezpieczeń, w tym na majątku spółki, o wartości zastrzeżonej dla zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń tych spółek,
   d)    zmiany statutu lub umowy spółki,
   e)    podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
   f)    połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
   g)    zawiązania nowej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów w innej spółce,
   h)    zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części  oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości zastrzeżonej dla zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń tych spółek,
   i)    emisji obligacji,
   j)    rozwiązania i likwidacji spółki;

  17. wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255) zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowych tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
   a)    umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony;
   - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
   b)    umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony;
   - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

  18. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a)    5 000 000 złotych lub
   b)    wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

 2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

 3. Sprawy, stanowiące przedmiot wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane, na piśmie, przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawie, w której Rada Nadzorcza wyraziła swoje stanowisko w innej postaci niż opinia, a także w sprawie przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia ENERGA-OPERATOR SA (format pdf - 223KB)

 


Informacje o dokumencie
Opublikował: Jarosław Kozłowski,   data: 11-04-2005
Ostatnio modyfikował: Jarosław Kizło,   data: 16-02-2018
Liczba odwiedzin strony: 14530


Zobacz również:
Więcej  Zarząd
Więcej  Rada Nadzorcza
Więcej  Walne Zgromadzenie
Rejestr zmian na stronie (ostatnie 5 pozycji)
DataZmodyfikowałZdarzenie
16-02-2018Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
03-03-2014Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
14-09-2010Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
02-12-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
09-11-2009Jarosław KizłoModyfikacja dokumentu 
Więcej  Ogólny rejestr zmian

.
.
.
   KontaktKontakt  
ENERGA-OPERATOR SA
ul.Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

tel.: +48 58 778 82 00
faks: +48 58 760 20 22
email: operator.centrala@energa.pl

www.energa-operator.pl
.
.
.
   TaryfyTaryfy  

.więcej  Więcej
.
.
.
.
.