Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zapytanie ofertowe – Wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii, jako elementu infrastruktury sieciowej służącej do realizacji usługi regulacyjnej w obszarze pracy farm PV (sprawa numer N/1/AZ/ZO/15/17)

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl ).

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymaganiach związanych z złożeniem oferty, zawiera załączniki do niniejszej informacji – Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Protokół odbioru

Załącznik 3 – Formularz oferty

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 – Wykaz wykonanych usług

 

Aktualizacja - 30.06.2017 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2 z dnia 30.06.2017 r.

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2017-06-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2017-06-30 Jarosław Kizło Edycja
2017-06-26 Jarosław Kizło Publikacja od 2017-06-26 14:06

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/aktualnosci/613110/zapytanie-ofertowe-wykonanie-studium-wykonalnosci-budowy-systemu-magazynowania-energii-jako-elementu-infrastruktury-sieciowej-sluzacej-do-realizacji-u