Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przedmiot działalności spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) przesyłanie energii elektrycznej;
  2) dystrybucja energii elektrycznej;
  3) produkcja narzędzi;
  4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  5) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
  6) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
  7) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
  8) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
  9) produkcja zegarków i zegarów;
  10) przygotowanie terenu pod budowę;
  11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  12) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
  13) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
  14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  15) wykonywanie instalacji elektrycznych;
  16) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  17) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  18) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
  20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  23) działalność związana z oprogramowaniem;
  24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  26) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  28) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  29) działalność centrów telefonicznych (call center);
  30) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  31) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  32) pozostałe badania i analizy techniczne;
  33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  35) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  36) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  37) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
  38) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  39) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
  40) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  41) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
  42) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  43) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.


 2. Spółce wolno ubiegać się o wyznaczenie jej – w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne („ustawa Prawo energetyczne”).

 3. W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:
  1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a ustawy Prawo energetyczne lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne zajmującego się przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w tym zakresie;
  2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką mają zapewnioną możliwość niezależnego działania;
  3) Spółka ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej;
  4) organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać Spółce poleceń dotyczących jej bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.

 4. W przypadku gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

 5. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1.

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-10-30 Jarosław Kizło Edycja
2019-12-23 Jarosław Kizło Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2014-05-06 Jarosław Kizło Edycja
2014-05-06 Jarosław Kizło Edycja
2014-03-03 Jarosław Kizło Edycja
2009-11-09 Jarosław Kizło Edycja
2009-01-12 Jarosław Kizło Edycja
2009-01-12 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20437/przedmiot-dzialalnosci