POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Spółka działa pod firmą: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna.
 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1.
 3. Spółka ma prawo używać skróconej firmy w brzmieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Zakład Energetyczny Gdańsk” na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
 5. Na podstawie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako Spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami:
  1) Elbląskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna;
  2) Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna;
  3) Zakład Energetyczny Koszalin Spółka Akcyjna;
  4) Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna w Olsztynie;
  5) Zakład Energetyczny Płock Spółka Akcyjna;
  6) Zakład Energetyczny Słupsk Spółka Akcyjna;
  7) Zakład Energetyczny Toruń Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3

 1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności zarówno w kraju, jak i za granicą. Oddziałami kierują Dyrektorzy Generalni Oddziałów.
 3. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki otrzymują status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.
 4. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

Utworzone przez: Jarosław Kozłowski

Data utworzenia: 2005-04-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-10-30 Jarosław Kizło Edycja
2019-12-23 Jarosław Kizło Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2014-03-03 Jarosław Kizło Edycja
2010-09-14 Jarosław Kizło Edycja
2009-11-09 Jarosław Kizło Edycja
2009-01-12 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20438/status-prawny