Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę. ...

Zmiana Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.09.2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA. W dniu 28.09.2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zrejestrował Statut spółki ENERGA-OPERATOR SA. ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA zatwierdzona

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Regulator zakończył postępowanie dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych będą obowiązywały od 1 lutego 2021 roku. W taryfie ENERGA-OPERATOR obniżone zostały stawki własne (stawka stała i zmienna sieciowa oraz abonamentowa) średnio o 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). ...

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. ...

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa ENERGA SA jedynego akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.2019.JSz z dnia 17 grudnia 2019 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2020 rok. Do pobrania:Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. ...

Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że w dniu 30 września 2019 roku został opublikowany do stosowania Standard techniczny dot. Projektowania i budowy sieci SN i nn. Dokument ten stanowi Załącznik nr 36 do Procedury Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA i jest opublikowany na stronie internetowej Spółki www.energa-operator.pl w zakładce Dokumenty i Formularze / Instrukcje i Standardy. ...

Nowy Zarząd Energa-Operator

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

4 czerwca br. Rada Nadzorcza Energa-Operator powołała nowy Zarząd X kadencji w składzie: Alicja Barbara Klimiuk - Prezes Zarządu Krzysztof Bortkiewicz - Wiceprezes Zarządu Wiesław Jasiński - Wiceprezes Zarządu Marek Kasicki - Wiceprezes Zarządu Zarząd w nowym składzie rozpoczyna pracę 5 czerwca. ...

Taryfa dla usług dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA.Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie branżowym URE nr 86/2019.Taryfa wchodzi do stosowania od dnia 6 kwietnia br.   Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.19.2018.2019.JSz z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdzająca...

Informacja o postępowaniach - wykonanie usług technicznej obsługi odbiorców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA zaprasza do uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców, na terenie Oddziałów w:   Gdańsku Nr postępowania: P/3/0016/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 044-101650Termin składania ofert: 2019-04-11 godz. 11:00Telefon do kontaktu: +48 58 527 92 75   Koszalinie Nr...