Zmiana Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA. W dniu 08.12.2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zrejestrował Statut spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa ENERGA SA, jedynego akcjonariusza Spółki, do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Pełna treść: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa ENERGA SA jedynego akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Do pobrania: Pełna treść - Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.2019.JSz z dnia 17 grudnia 2019 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2020 rok. Do pobrania:Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że w dniu 30 września 2019 roku został opublikowany do stosowania Standard techniczny dot. Projektowania i budowy sieci SN i nn. Dokument ten stanowi Załącznik nr 36 do Procedury Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA i jest opublikowany na stronie internetowej Spółki www.energa-operator.pl w zakładce Dokumenty i Formularze / Instrukcje i Standardy. W związku z powyższym prosimy wszystkich Wykonawców prac projektowych lub robót budowlanych o zapoznanie się z postanowieniami nowego Standardu celem jego stosowania. Zasady dotyczącego płynnego wdrożenia dokumentu do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA w pełnym zakresie zostały szczegółowo określone w pkt 1.3. Zgodnie z treścią punktu wspomnianego w zdaniu poprzedzającym zaleca się m.in., aby dokument ten stosować dla zadań już zakontraktowanych w takim zakresie, który nie będzie wywoływał skutku zmiany warunków zawartej przez strony umowy. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że przytoczony wyżej zapis ograniczający pełne zastosowanie tego Standardu, należy również stosować do wszystkich umów zwartych w wyniku postępowań przetargowych ogłoszonych przed dniem opublikowania przedmiotowego Standardu.  

Nowy Zarząd Energa-Operator

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

4 czerwca br. Rada Nadzorcza Energa-Operator powołała nowy Zarząd X kadencji w składzie: Alicja Barbara Klimiuk - Prezes Zarządu Krzysztof Bortkiewicz - Wiceprezes Zarządu Wiesław Jasiński - Wiceprezes Zarządu Marek Kasicki - Wiceprezes Zarządu Zarząd w nowym składzie rozpoczyna pracę 5 czerwca.

Taryfa dla usług dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA.Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie branżowym URE nr 86/2019.Taryfa wchodzi do stosowania od dnia 6 kwietnia br.   Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.8.19.2018.2019.JSz z dnia 22 marca 2019 roku zatwierdzająca zmianę taryfy w pozostałej części. Tekst jednolity. Termin obowiązywania od dnia 6 kwietnia 2019 r. 

Informacja o postępowaniach - wykonanie usług technicznej obsługi odbiorców

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA zaprasza do uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców, na terenie Oddziałów w:   Gdańsku Nr postępowania: P/3/0016/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 044-101650Termin składania ofert: 2019-04-11 godz. 11:00Telefon do kontaktu: +48 58 527 92 75   Koszalinie Nr postępowania: P/5/0018/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 044-101633Data zakończenia postępowania: 2019-04-08 godz. 10:00Telefon do kontaktu: +48 94 348 33 31   Toruniu Nr postępowania: P/9/0019/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 044-101626Termin składania ofert: 2019-04-10 godz. 12:00Telefon do kontaktu: +48 56 470 61 50   Olsztynie Nr postępowania: P/6/0015/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 045-104290Termin składania ofert: 2019-04-10 godz. 10:00Telefon do kontaktu: +48 89 612 11 85   Kaliszu Nr postępowania: P/4/0022/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S044-101646Termin składania ofert: 2019-04-09 godz. 09:00Telefon do kontaktu: +48 62 500 23 64   Płocku Nr postępowania: P/7/0020/2019Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 043-099276Termin składania ofert: 2019-04-10 godz. 10:00Telefon do kontaktu: +48 24 368 82 70   Więcej informacji o powyższych i innych postępowaniach na platformie zakupowej: https://zakupy.energa-operator.pl   http://bip.energa-operator.pl     Zapraszamy do składania ofert.

Wznowienie działalności Rejonu Dystrybucji w Słupcy

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu informuje, że od 1 lipca 2018 roku zostaje wznowiona działalność Rejonu Dystrybucji w Słupcy. Od tego dnia sprawy związane z przyłączeniami obiektów do sieci elektroenergetycznej obsługiwane będą przez Punkt Obsługi Przyłączeń w Słupcy przy ulicy Bolesława Prusa 3.

Zmiana taryfy ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 15 marca 2018 r. Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 197(2419) z dnia 15 grudnia 2017 roku), zmieniona decyzją nr DRE.WPR.4211.1.4. 2018.JSz z dnia 3 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 1(2436) z dnia 3 stycznia 2018 roku) , decyzją nr DRE.WPR.4211.2.4. 2018.JSz z dnia 16 stycznia 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 9(2444) z dnia 16 stycznia 2018 roku) oraz decyzją nr DRE.WPR.4211.5.5. 2018.JSz z dnia 27 lutego 2018 roku (Biuletyn branżowy URE – Energia elektryczna nr 32(2467) z dnia 28 lutego 2018 roku) będzie obowiązywała z dniem 15 marca br.Do pobrania:Taryfa ENERGA-OPERATOR SA – tekst jednolity (obowiązująca od dnia 15 marca 2018 r.)