Komunikat – Sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

W dniu 19.01.2023 r. o godzinie 13:20, przy udziale wyznaczonych przedstawicieli Spółki, doszło do publicznego otwarcia złożonych dokumentów. W dalszym etapie nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna oraz merytoryczna pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w postępowaniu. ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę. ...

Ogłoszenie o sprzedaży ogólnodostępnych stacji ładowania ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Termin składania ofert do: 19.01.2023 r. godz: 13:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż 279 szt. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-OPERATOR SA ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę. ...

Zmiana Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.09.2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu spółki ENERGA-OPERATOR SA. W dniu 28.09.2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zrejestrował Statut spółki ENERGA-OPERATOR SA. ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA zatwierdzona

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Regulator zakończył postępowanie dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych będą obowiązywały od 1 lutego 2021 roku. W taryfie ENERGA-OPERATOR obniżone zostały stawki własne (stawka stała i zmienna sieciowa oraz abonamentowa) średnio o 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). ...

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. ...

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa ENERGA SA jedynego akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.2019.JSz z dnia 17 grudnia 2019 roku zatwierdził Taryfę ENERGA–OPERATOR SA na 2020 rok. Do pobrania:Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. ...

Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn

Data publikacji:

Podmiot: ENERGA-OPERATOR SA (Centrala)

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że w dniu 30 września 2019 roku został opublikowany do stosowania Standard techniczny dot. Projektowania i budowy sieci SN i nn. Dokument ten stanowi Załącznik nr 36 do Procedury Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA i jest opublikowany na stronie internetowej Spółki www.energa-operator.pl w zakładce Dokumenty i Formularze / Instrukcje i Standardy. ...