Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Kapitał zakładowy i akcje

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE


§ 5

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 356 110 400 zł (słownie złotych: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów sto dziesięć tysięcy czterysta) i dzieli się na 135 611 040 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterdzieści) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda następujących serii:
  a) serii AA o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 79372176;
  b) serii BB o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 42738864;
  c) serii CC o numerach od nr CC 0000001 do nr CC 8775000;
  d) serii DD o numerach od nr DD 0000001 do nr DD 4725000.

 2. Akcje są imienne i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.

 3. W Spółce mogą być wydawane jedynie akcje imienne.

 4. Akcje serii AA oraz serii CC są akcjami zwykłymi.

 5. Akcje serii BB oraz serii DD są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zbycia akcji przez ENERGA S.A. uprzywilejowanie wygasa, chyba że nabywcą jest podmiot, w stosunku do którego ENERGA S.A. jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, któremu przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki.

 § 7

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji i wymaga zmiany Statutu.
 2. Kapitał zakładowy może być podwyższony także ze środków Spółki na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

 

UMORZENIE AKCJI/UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

§ 8

 1. Akcje Spółki mogą być umorzone z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
 2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.
 3. Skuteczność uchwały o umorzeniu nie jest uzależniona od doręczenia protokołu Walnego Zgromadzenia zawierającego uchwałę o umorzeniu Akcjonariuszowi, którego dotyczy umorzenie.
 4. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia.
 5. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji, wniosek o umorzenie i wydanie duplikatu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcyjnego może złożyć osoba, która uprawdopodobni fakt posiadania utraconego dokumentu akcyjnego, zwana dalej „Wnioskodawcą”.
 6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Spółka złoży wniosek o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia
  o utracie lub zniszczeniu utraconego dokumentu akcyjnego; ogłoszenie powinno zawierać wezwanie wszystkich roszczących sobie prawa do utraconego dokumentu akcyjnego do zgłaszania swoich roszczeń w Spółce, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia oraz pouczenie, iż niezgłoszenie we wskazanym wyżej terminie roszczeń lub oryginału utraconego dokumentu akcyjnego w Spółce uprawnia Spółkę do umorzenia utraconego dokumentu akcyjnego.
 7. W przypadku niezłożenia oryginału utraconego dokumentu akcyjnego lub niezgłoszenia do niego praw przez osobę inną niż Wnioskodawca, Zarząd wyda Wnioskodawcy duplikat utraconego dokumentu akcyjnego.
 8. Spółka złoży wniosek o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wydaniu duplikatu utraconego dokumentu akcyjnego.
 9. W przypadku złożenia w Spółce oryginału utraconego dokumentu akcyjnego lub zgłoszenia praw do tego dokumentu przez osobę inną niż Wnioskodawca, umorzenie utraconego dokumentu akcyjnego może nastąpić jedynie w trybie dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.
 10. Koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponosi Wnioskodawca.

 


 

Zestawienie spółek zależnych spółki ENERGA-OPERATOR SA- stan na 2.10.2018 r.

 

Lp.

Nazwa spółki

Udział ENERGA - OPERATOR SA
w kapitale zakładowym[%]

Udział spółek zależnych ENERGA - OPERATOR SA w kapitale zakładowym [%]

1

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetycznego Sp. z o.o.

100,00

0,00

Utworzone przez: Wojciech Jaworski

Data utworzenia: 2007-07-04

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-12-09 Jarosław Kizło Edycja
2020-10-30 Jarosław Kizło Edycja
2019-12-23 Jarosław Kizło Edycja
2018-10-19 Jarosław Kizło Edycja
2018-07-03 Jarosław Kizło Edycja
2018-05-28 Jarosław Kizło Edycja
2018-02-16 Jarosław Kizło Edycja
2017-09-27 Jarosław Kizło Edycja

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20445/kapital-zakladowy-i-akcje