Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Obowiązek informacyjny w zakresie zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, jak poniżej:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
  80-557 Gdańsk;
 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych oraz uzasadnionych interesów ADO, wiążących się z wypełnieniem obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń, archiwizacja dokumentacji, ewentualny kontakt z wnioskodawcą w sprawie realizacji wniosku.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 6. że odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a. Uprawnione organy publiczne,
  b. Podmioty Energa Grupa Orlen,
  c. Podmioty dostarczające korespondencję,
  d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  f. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  g. Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO.
 7. że dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
  a. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich wypełniania, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. o przysługującym prawie do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b. sprostowania swoich danych osobowych,
  c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d. przenoszenia danych,
  e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
  f. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Utworzone przez: Jarosław Kizło

Data utworzenia: 2020-12-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-02 Jarosław Kizło Publikacja od 2020-12-02 22:08

Adres strony:

https://bip.energa-operator.pl/s/20485/oi-informacja-publiczna